Kontynuujemy przebudowę RAIL BALTICA


Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych prowadzonych obecnie w Polsce. Pierwszy etap – przebudowa odcinka Warszawa Rembertów – Tłuszcz (Sadowne) dobiega końca. Tym samym inwestycja wkroczyła w kolejną fazę: trwają roboty budowlane pomiędzy Sadownem a Czyżewem.

 


Od Berlina do Helsinek


Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji linia przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.


 

Rail Baltica w Polsce


Modernizacja linii Rail Baltica prowadzona na terenie Polski podzielona została na trzy odcinki. W latach 2013-2017 prowadzone były intensywne prace na odcinku Warszawa Rembertów – Tłuszcz (Sadowne). Objęła m.in. budowę lub przebudowę 4 stacji i 14 przystanków kolejowych (w tym budowę nowego przystanku Warszawa Nowy Ług) oraz wymianę torów na odcinku ponad 60 kilometrów. Ponadto unowocześniono wiele obiektów inżynieryjnych, w tym 8 mostów czy 24 przejazdy kolejowo-drogowe.
Obecnie prace prowadzone są na odcinku Sadowne – Czyżew. Przebudowane zostaną tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ponad 36 kilometrów. Następnym krokiem będzie wybór wykonawcy prac budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok, dla którego obecnie trwają prace projektowe.


Odcinek Sadowne – Czyżew

Prace na tym odcinku rozpoczęły się w połowie 2017 r. W ramach modernizacji, przebudowane zostaną m. in. 2 stacje i 4 przystanki kolejowe, 11 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 3 mosty, w tym powstanie nowy most nad rzeką Bug i drugi tor na szlaku Prostyń Bug – Małkinia. W Małkini planowane jest utworzenie Lokalnego Centrum Sterowania, z którego prowadzony będzie sprawny ruch pociągów na całym odcinku.Na odcinku Sadowne - Czyżew zbudujemy lub zmodernizujemy:


Odcinek Czyżew – Białystok

Dla odcinka od Czyżewa do Białegostoku trwają obecnie prace projektowe. Planowany zakres modernizacji obejmuje m.in. 4 stacje i 15 przystanków osobowych, 8 mostów kolejowych, 18 przejazdów kolejowo-drogowych, 6 wiaduktów kolejowych i 4 wiadukty drogowe. Oprócz tego w ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy przystanek Białystok Zielone Wzgórza. 


Na odcinku Czyżew - Białystok zbudujemy lub zmodernizujemy:


Odcinek Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa)

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk i poprawi się przepustowości linii co wpłynie na zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Na przystankach i stacjach będą działały systemy statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników.

Inwestycja korzystnie wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko oraz na zapewnienie interoperacyjności kolei.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.Cele projektu:

- podniesienie parametrów technicznych linii poprzez zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich do prędkości 160 km/h i towarowych do 120 km/h oraz zwiększenie nacisku osi do 221 kN/oś,

- likwidacja „wąskich gardeł” infrastruktury, tj. ograniczeń długości pociągów i dopuszczalnego nacisku na oś,

- poprawa bezpieczeństwa m.in. poprzez zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym oraz budowę wiaduktów drogowych zastępujących likwidowane przejazdy w poziomie szyn,

- skrócenie czasu podróży, poprawa przepustowości linii oraz bezpieczeństwa na odcinku Warszawa – Trakiszki (granica z Litwą).

 

W ramach Projektu przewiduje się następujące prace:

- przebudowa stacji kolejowych,

- przebudowa mostów kolejowych i budowa wiaduktów kolejowych,

- przebudowa peronów,

- ujednolicenie wysokości peronów osobowych,

- dostosowanie długości i szerokości peronów do zgodności z wymogami interoperacyjności,

- dostosowanie peronów dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- wyposażenie w elementy małej architektury oraz urządzeń informacji podróżnych,

- przebudowa układów torowych stacji oraz nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem,

- modernizacja i budowa sieci trakcyjnej, układów zasilania, elektroenergetyki nietrakcyjnej,

- likwidacja przejazdów w poziomie szyn,

- budowa nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

- budowa Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Ełku z instalacją systemu ETCS poziom 2,

- przebudowa urządzeń srk i blokad stacyjnych i liniowych z dostosowaniem do zasad UE dot. interoperacyjności UE,

- przebudowa i budowa nowych systemów telekomunikacyjnych, łączności przewodowej i radiowej oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych,

- zastosowanie nowoczesnych systemów detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT).


Sprawne objazdy na czas modernizacji

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano linie objazdowe nr 31 (Czeremcha – Siedlce) oraz 32 (Czeremcha – Białystok). W trackie ich przebudowy wymieniono nawierzchnię torów i naprawiono infrastrukturę – m.in. mosty i wiadukty.

Trwają również prace nad przywróceniem ruchu na zamkniętym obecnie odcinku linii nr 36 od Ostrołęki do Łap. Zakończenie modernizacji przewidziane jest na czerwiec br.

Modernizacja linii umożliwi przyspieszenie pociągów pasażerskich do 120 km/h, co usprawni ruch kolejowy w czasie prac na odcinkach Sadowne – Czyżew i Czyżew – Białystok.Korzyści nie tylko dla pasażerów

Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko podróżnym, ale i przedsiębiorcom czy kierowcom. Modernizacja linii sprawi, że kolej stanie się atrakcyjną, ekologiczną alternatywą dla transportu drogowego. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie korków na lokalnych drogach i redukcja emisji CO2 do atmosfery. W trakcie remontu usunięte zostaną tzw. wąskie gardła, wymuszające drastyczne zwalnianie pociągów. Po modernizacji pociągi pasażerskie przyspieszą do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Szybsze pociągi to więcej połączeń na tej trasie i krótszy czas dojazdu do pracy czy szkoły. Podróż pomiędzy Warszawą a Białymstokiem będzie trwać mniej niż 2 godziny.

Dzięki modernizacji tej trasy zwiększy się również mobilność mieszkańców Polski Wschodniej przez skomunikowanie jej z większymi ośrodkami miejskimi. Usprawnienie transportu towarów między Podlasiem a stolicą podniesie również atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną regionu. 


Rail Baltica bez barier

W ramach modernizacji przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorów czy rodziców z wózkami. Powstaną podjazdy, czytelny system informacji pasażerskiej oraz wiaty, co podniesie komfort podróżnych. Bezpieczeństwo pasażerów i użytkowników dróg zapewnią zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe oraz skrzyżowania dwupoziomowe. Projektanci nie zapomnieli także o zwierzętach, które będą mogły korzystać ze specjalnych przejść pod torami. 

Projekt „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E75 NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Projekt „PRACE NA LINII E75 NA ODCINKU SADOWNE – CZYŻEW WRAZ Z ROBOTAMI POZOSTAŁYMI NA ODCINKU WARSZAWA REMBERTÓW – SADOWNE” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.